Zaradi zakona ZOUTPI, ki velja od 11. marca 2017, so prodaja in informacije o zalogi glede elektronskih cigaret, vape opreme, e-tekočin in nikotinskih baz na daljavo - preko spleta in telefona prepovedani. Vse te izdelke lahko kupite v naših poslovalnicah v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Slovenj Gradcu in Krškem. Vabljeni na obisk naših poslovalnic, z veseljem vam bomo svetovali in pomagali.
JUNGLE JAM MINI

JUNGLE JAM MINI

Redna cena €2.90 Razprodaja

Prijeten sadni okus zrelega kivija in kremne banane, dovršen z vanilijo, stepeno smetano in sladko penico. Če vam za povrh izdamo skrivnost, da se je ta okus razvil iz osnove Jokerja, boste vedeli, o kakšni kakovosti okusa govorimo.

Mešanje: 20%

Količina: 2ml arome | 10ml arome

Varnostna deklaracija:
Vsebuje: 3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid; piperonal; pentan-2,3-dion.
Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.