Zaradi zakona ZOUTPI, ki velja od 11. marca 2017, so prodaja in informacije o zalogi glede elektronskih cigaret, vape opreme, e-tekočin in nikotinskih baz na daljavo - preko spleta in telefona prepovedani. Vse te izdelke lahko kupite v naših poslovalnicah v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Slovenj Gradcu in Krškem. Vabljeni na obisk naših poslovalnic, z veseljem vam bomo svetovali in pomagali.
HOLY LEMON CHEESECAKE

HOLY LEMON CHEESECAKE

Redna cena €9.90 Razprodaja

Popoln okus limonine sirove pite. Kot bi jo naročili v vrhunski restavraciji. 

Angel flavors okusi s karakterjem, so plod večletnega ustvarjanja in izboljšav mešalcev Lord Of The Juice, priznane ekipe, katera je poznana po vrsti izvrstnih okusov blagovne znamke Egoist flavors. Koncentrati Angel flavors imajo skupen karakter, izjemno kremno noto, katero dopolnjujejo skrbno izbrani okusi. 

Količina: 50ml - 12ml arome in 38ml VG/PG

Varnostna deklaracija:
Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. EUH208 Vsebuje 1-(tiazol-2-il)etan-1-on; citral; (R)-p-menta-1,8-dien. Lahko povzroči alergijski odziv.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Vsebuje 0,2 % sestavin z neznano nevarnostjo za vodno okolje. 0,2 odstotkov zmesi vsebuje sestavino(-e) z neznano strupenostjo.