Zaradi zakona ZOUTPI, ki velja od 11. marca 2017, so prodaja in informacije o zalogi glede elektronskih cigaret, vape opreme, e-tekočin in nikotinskih baz na daljavo - preko spleta in telefona prepovedani. Vse te izdelke lahko kupite v naših poslovalnicah v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Slovenj Gradcu in Krškem. Vabljeni na obisk naših poslovalnic, z veseljem vam bomo svetovali in pomagali.
HOLY LEMON CHEESECAKE MINI

HOLY LEMON CHEESECAKE MINI

Redna cena €2.90 Razprodaja

Popoln okus limonine sirove pite. Kot bi jo naročili v vrhunski restavraciji. 

Mešanje: 20%

Količina: 2ml arome | 10ml arome

Varnostna deklaracija:
Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. EUH208 Vsebuje 1-(tiazol-2-il)etan-1-on; citral; (R)-p-menta-1,8-dien. Lahko povzroči alergijski odziv.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Vsebuje 0,2 % sestavin z neznano nevarnostjo za vodno okolje. 0,2 odstotkov zmesi vsebuje sestavino(-e) z neznano strupenostjo.